معاونت پژوهش و فناوری

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن داخلی شماره تلفن
1

دکتر داوود الهامی‌فر

معاون پژوهش و فناوری

1401 07431001401
2 پرویز چترسحر

مسئول دفتر معاونت پژوهش و فناوری

1400

تلفن:31001400-074

فاکس:31009400-074

3 دکتر موسی زرین

مدیر امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

1402 074-31001402
4 دکتر عبدالرسول پورانفرد

مدیر امور فناوری، کارآفرینی و ارتباط با حوزۀ کاربرد

1414 074-31001414
5 دکتر پیام فیاض

مدیر آزمایشگاه‌ها

5064  074-31005064
6 دکتر سیدمحمد موسوی‌خو مدیر کتابخانه و انتشارات  1420  074-31001420
7 سارا آزاد

کارشناس امور پژوهشی

(طرح‌های پژوهشی، تخلفات پژوهشی  )

 1406  074-31001406
8 میترا رزمجوئی

کارشناس امور پژوهشی

(پژوهانۀ اعضای هیئت علمی، همایش‌های اعضای هیأت علی و دانشجویی، اختراعات، فرصت مطالعاتی، پسادکتری، کرسی‌های علمی،       برنامه جامع تحقیقات و ...)

 1410  074-31001410
9 سیده بریهه کاظمی

کارشناس امور پژوهشی

(ارتباط با حوزه کاربرد)

1408  074-31001408 
10 سیده کبری اسدی

کارشناس امور پژوهشی

(سامانه گلستان، تشویقی مقالات و ...)

1411 074-31001411
11 سید غضنفر رمضانی کارپرداز امور مالی  1403 074-31001403
12 علی برخه

کارشناس حسابداری امور مالی 

1405 074-31001405
13 زهرا بختیاری

کارشناس امور مالی 

1409 074-31001409