ردیف     دانلود         نام فرم                   تاریخ بروز رسانی
                                     
                                     
1     دانلود         فرم تایید کتابخانه برای خرید کتاب از پژوهانه                    1400/03/03
                                     93/07/26
 2      دانلود         فرم پرداخت پژوهانه به دانشجویان از محل پژوهانه اعضای هیات علمی                    99/06/15
                                     93/08/20
3     دانلود         فرم تایید مدیر IT دانشگاه جهت خرید کامپیوتر از پژوهانه                   97/04/01
4     دانلود         فرم تایید مدیر آزمایشگاههای دانشگاه جهت خرید تجهیزات و مواد آزمایشگاهی از پژوهانه                   97/04/01
                                     
5     دانلود         نامه تجمیع پژوهانه                   1400/07/11