مرکز رشد (انکوباتور=Incubator) نام وسيله اي است که گرماي لازم را براي توليد جوجه از تخم مرغ فراهم مي کند. اين لغت همچنين به وسيله اي اطلاق مي شود که با ايجاد گرما، زمينه را براي ادامه حيات نوزادان زودرس پس از توليد فراهم مي کند.در ادبيات کارآفريني، انکوباتورها يا مراکز رشد، مراکزي هستند که براي پرورش يا ايجاد کسب و کارهاي کوچکي تشکيل مي شوند. اين مراکز داراي مکان فيزيکي و تسهيلات مشترک هستند.