ردیف 

نام و نام خانوادگی 

سمت 

 شماره تماس

شماره فاکس 

1

آقای دکترعبدالرسول پورانفرد 

مدیر امور فناوری، کارآفرینی و ارتباط با حوزه کاربرد 

07431001414-07431001440-09177101290 

07431009400 

خانم سیده بریهه کاظمی 

کارشناس ارتباط با صنعت 

07431001408 

.......... 

آقای سید یاسر نوروزی 

مسئول دبیرخانه 

07431001415 

.......... 

4 

خانم سیده کبری اسدی 

مسئول کارگروهها و همایش­ها 

07431001411 

..........