ردیف

دانلود

عنوان فرم

تاریخ به‌روزرسانی

1

رجوع به پیشخوان خدمت دانشجویان در سامانه گلستان

فرم شماره 1. انتخاب استاد راهنما و پیشنهاد موضوع

1399/04/15

2

دانلود

فرم شماره 3. طرح پیشنهادی پایان‌نامه کارشناسی ارشد-مختص ورودی‌های 96 و مابعد

1399/04/31

3

دانلود

فرم شماره 4. ابلاغ تصویب طرح پیشنهادی پایان نامه به استاد راهنما

1399/04/15

4

دانلود

فرم شماره 5 . ابلاغ تصويب طرح پيشنهادي به استاد مشاور

1399/04/15

5

دانلود

فرم شماره 6. درخواست علي‌الحساب هزينه پايان نامه

1399/04/15

6

رجوع به پیشخوان خدمت دانشجویان در سامانه گلستان

فرم شماره 7. گزارش پيشرفت تحصيلي دانشجويان كارشناسي ارشد

1399/04/15

7

دانلود

فرم شماره 8اعلام آمادگي دفاع از پايان نامه توسط دانشجو

1399/06/10

8

دانلود

فرم شماره 9. پيشنهاد تاريخ برگزاري دفاع از پايان نامه كارشناسی ارشد

1399/04/15

9

دانلود

فرم شماره 10. صدور مجوز دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

1399/04/15

10

دانلود

فرم شماره 11. دعوت نامه اساتيد داور

1399/04/15

11

دانلود

فرم شماره 13. ارزشيابي پايان نامه توسط اساتيد راهنما، مشاور

1399/04/15

12

دانلود

فرم شماره 14. گزارش نمايندۀ امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در جلسه دفاع

1399/04/15

13

دانلود

فرم شماره 15. صورتجلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

1399/04/15

14

دانلود

فرم شماره 16. مجوز تکثیر و صحافی پایان نامه

1399/04/15

15

دانلود

فرم شماره 20. پرداخت حق الزحمه داور خارجي پايان نامه كارشناسی ارشد

1399/04/15

16

دانلود

فرم شماره 22. تسويه حساب نهايي هزينه پايان نامه

1399/04/15

17

دانلود

فرم شماره 24. بررسي لوح فشرده و پايان نامه جهت مطابقت با مفاد راهنمای تدوین پایان نامه

1399/04/15

18

دانلود

فرم شماره 26. طرح جلد برای قراردادن روی لوح فشرده  پایان نامه

1399/04/31

19

دانلود

صفحه فارسی امضای کمیته دفاع از پایان نامه

1399/04/31

20

دانلود

صفحه انگلیسی امضای کمیته دفاع از پایان نامه

1399/04/31