ردیف

دانلود

عنوان فرم 

تاریخ به‌روزرسانی

 

 

 

 

 

 

 

 

1

دانلود

فرم شماره 1. انتخاب استاد راهنما و پیشنهاد موضوع

1399/04/15

2

دانلود

فرم شماره 3. طرح پیشنهادی رساله دکتری (مختص ورودی‌های 96 و مابعد)

1399/04/31

3

دانلود

فرم شماره 3. طرح پیشنهادی رساله دکتری (مختص ورودی‌های قبل از 96)

1399/04/31

4

دانلود

فرم شماره 4. صورت جلسه دفاع از طرح پیشنهادی رساله دانشجویان دکتری

1399/04/15

5

دانلود

فرم شماره 5 الف و ب- ابلاغ تصويب طرح پيشنهادي رساله به استاد راهنما

1399/08/26

6

دانلود

فرم شماره 6- درخواست علي‌الحساب هزينۀ رساله دانشجويان دکتری

1399/06/29

7

دانلود

فرم شماره 7. گزارش پيشرفت تحصيلي دانشجويان دکتری

1399/04/15

8

دانلود

فرم شماره 8. اعلام آمادگي دفاع از پايان نامه توسط دانشجو

1399/06/10

9

دانلود

فرم شماره 12. صورت جلسه برگزاری پیش دفاع از رساله دکتری

1399/04/15

10

دانلود

فرم شماره 13. پیشنهاد تاریخ برگزاری دفاع از رساله دانشجویان دکتری

1399/04/15

11

دانلود

فرم شماره 14. دعوت نامه اساتيد داور (ارسال از طرف دانشکده)

1399/04/15

12

دانلود

فرم شماره 15. صدور مجوز دفاع از پايان نامه دکتری

1399/04/15

13

دانلود

فرم شماره 16. دعوت نامه نمايندۀ امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه 

1399/04/15

14

دانلود

فرم شماره 17. ارزشيابي رساله توسط اساتيد راهنما، مشاور

1399/04/15

15

دانلود

فرم شماره 18. گزارش نمايندۀ امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در جلسه دفاع از رساله

1399/04/15

16

دانلود

فرم شماره 19. صورت جلسه دفاع از رساله دکتری

1399/04/15

17

دانلود

فرم شماره 20 .  مجوز تکثیر و صحافی رساله

1399/04/15

18

دانلود

فرم شماره 24.  پرداخت حق الزحمه داور خارجي رساله دکتری

1399/04/15

19

دانلود

فرم شماره 25.  تسويه حساب نهايي هزينه رساله

1399/04/15

20

دانلود

فرم شماره 26. بررسي لوح فشرده و رساله برای مطابقت با مفاد آیین نامه تدوین رساله

1399/04/15

21

دانلود

طرح جلد لوح فشرده رساله

1399/04/31

22

دانلود

صفحه امضای فارسی کمیته دفاع از رساله

1399/04/31

23

دانلود

صفحه امضا انگلیسی کمیته دفاع از رساله

1399/04/31