ردیف صنایع/ سازمان فایل/فرمت طرح پیشنهادی تاریخ به روزرسانی
1 مؤسسۀ تحقیقات آب وزارت نیرو

طرح پیشنهادی

پروپوزال

1400/03/31
2

دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم

 

طرح پیشنهادی

پروپوزال
1400/04/08
3 اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد

طرح پیشنهادی

پروپوزال

1400/08/10