نام و نام خانوادگی: داوود الهامی فر

سمت: معاون پژوهش و فناوری

تحصیلات: دکتری شیمی

مرتبه علمی: دانشیار

ایمیل:

شماره تماس: 07431001400