شعار هفته پژوهش و فناوری: پژوهش هدفمند، فناوری ارزش آفرین، در خدمت تولید ملی
اخبارچاچ و نشر کتاب
اخبارچاچ و نشر کتاب