شنبه ٠٤ آذر ١٣٩٦
شعار هفته پژوهش و فناوری: پژوهش تقاضامحور و تجاری سازی فناوری، زیربنای تولید و اشتغال
مدیریت

 دکتر وحید مددی

سمت: رئیس آزمایشگاه مرکزی و مدیر امور آزمایشگاهها

تحصیلات: دکتری مهندسی شیمی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:vmadadi64@yu.ac.ir