شعار هفته پژوهش و فناوری: پژوهش تقاضامحور و تجاری سازی فناوری، زیربنای تولید و اشتغال
اخبارچاچ و نشر کتاب
اخبارچاچ و نشر کتاب