1 : بستر سازی به منظور ایجاد فرصت های شغلی مناسب جهت جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی

2: ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق

3: بستر سازی جهت تجاری کردن دستاوردها

4: ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش مدار و فناور فعال

5: کمک به اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری